Menu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MILENA & MILENKA (dalej Regulamin)

1. DEFINICJE

 1. Dzień Roboczy – dzień pracujący od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.
 2. Formularz Rejestracji – usługa dostępna w Sklepie umożliwiająca założenie Konta.
 3. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna w Sklepie umożliwiająca złożenie
 4. Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz wybór sposobu płatności i sposobu dostawy. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 6. Konsument – Klient lub Usługobiorca, będący osobą fizyczną, którego relacja z Usługodawcą nie jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez siebie ziałalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – Usługa będąca zbiorem zasobów przechowywanych w systemach informatycznych Usługodawcy, obejmującym wprowadzone przez Usługobiorcę dane oraz informacje dotyczące Zamówień.
 8. Koszyk – lista Produktów wybranych przez Klienta z intencją zawarcia Umowy Sprzedaży w procesie składania Zamówienia.
 9. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
 10. Przedsiębiorca – Klient lub Usługobiorca nie będący Konsumentem.
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.milenamilenka.com
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta na odległość, za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
 13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prdniawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza Zamówienia, którego celem jest zawarcie Umowy Sprzedaży z Usługodawcą, obejmujące Produkty w Koszyku, w łącznej cenie Produktów i kosztów dodatkowych, w szczególności kosztów dostawy.

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu jest Milena Michalowska, Jose Luis Clavero i Ana Belén Martín prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MILENA & MILENKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Gliwicach w lutym 2019. Znak
towarowy Milena & Milenka zarejestrowany w Unii Europejskiej z numerem rejestru: 017972819.
Adres: miejsca wykonywania działalności: ul. ZWYCIĘSTWA, nr 10, 44-100,
Gliwice, Polska. Tel: +48698518222
REGON: 382720617, NIP: 6312684431 KRS: 0000774778, Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał
zakładowy: 5000zł.
3. zwany dalej Usługodawcą.
4. Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów jak
również zasady korzystania przez Klientów i Usługobiorców ze Sklepu i
dostępnych w nim Usług.
5. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów i Usługobiorców w pełnym zakresie
wskazanym w poprzednim punkcie. Korzystanie ze Sklepu i dostępnych w nim
Usług jak również zawieranie Umów Sprzedaży Produktów jest możliwe pod
warunkiem uprzedniego zapoznania się przez Klienta lub Usługobiorcę z
Regulaminem i zaakceptowania jego warunków.
6. Wszystkie informacje o Produktach dostępne na stronach internetowych Sklepu
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu
Cywilnego.

 
3. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży mogą być Produkty dostępne w ofercie Sklepu w
momencie składania Zamówienia.
2. Ceny wszystkich Produktów w ofercie Sklepu zawierają wszystkie wymagane
podatki (ceny brutto) i nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, o ile
nie wskazano inaczej w trakcie składania Zamówienia.
3. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do obniżenia cen Produktów w przypadku
Zamówień hurtowych, przy czym finalne warunki transakcji są uzgadniane na
drodze negocjacji dwustronnych z Klientem.
4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez Klienta
Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia i potwierdzenie przyjęcia
Zamówienia przez Usługodawcę.
 

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. W Sklepie są dostępne następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
Konto oraz Formularz Zamówienia.
2. Głównym celem Usługi Konto jest ułatwienie procesu podawania danych
osobistych przy składaniu Zamówienia oraz śledzenie historycznych danych
dotyczących korzystania przez Usługobiorcę ze Sklepu, w tym historii Zamówień.
3. Konto jest nieodpłatnie świadczoną usługą na czas nieoznaczony, zakładaną przy
pomocy Formularza Rejestracji.
4. Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta w każdej chwili i bez podania
przyczyny, w szczególności poprzez przesłanie takiego żądania za pośrednictwem
wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej wskazany w par. 12 pkt. 7
Regulaminu.
5. Dostęp do Konta wymaga podania przez Usługobiorcę indywidualnego loginu i
hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed niepowołanym
dostępem ze strony osób trzecich. Usługodawca nie odpowiada za szkody
poczynione w wyniku nieodpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia hasła
stosowanego przez Usługobiorcę.
6. Głównym celem Usługi Formularz Zamówienia jest ułatwienie procesu wyboru
Produktów do Koszyka i składania Zamówień w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Formularz Zamówienia jest nieodpłatnie świadczoną usługą o charakterze
jednorazowym rozpoczętą wraz dodaniem pierwszego Produktu do Koszyka i
zakończoną złożeniem Zamówienia lub rezygnacją z niego przez Usługobiorcę.
8. Usługodawca oświadcza, że dane wprowadzone przez niego na formularzach
elektronicznych, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i
korespondencji, są prawdziwe i kompletne. Usługodawca zobowiązuje się do
aktualizacji wszelkich danych w Sklepie, w przypadku ich zmiany.
9. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystywania stron internetowych Sklepu
zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności do przestrzegania zakazu
nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzania treści
naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich i
ogólnie przyjęte normy społeczne, jak również mogących
powodować nieprawidłową pracę Sklepu.
10. Usługobiorca może wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie Usługi
poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.
11. Usługodawca może zablokować lub wypowiedzieć dostęp do Konta:
1. Z zachowaniem 7-dniowego okresy wypowiedzenia w przypadku jego
wykorzystywania niezgodnie z Regulaminem lub jego przeznaczeniem,
2. Z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z innych ważnych przyczyn,
w szczególności w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie
powiązanym z usługą Konta.

 
5. ZAMÓWIENIA

1. Klient składa Zamówienie wykorzystując funkcjonalności Sklepu, w
szczególności Formularz Zamówienia.
2. Wybór Produktów dokonywany jest przez Klienta poprzez dodanie ich do
Koszyka.
3. Po ustaleniu zawartości Koszyka, Klient:
1. Loguje się do Konta lub ręcznie wprowadza dane niezbędne do realizacji
Zamówienia,
2. Dokonuje wyboru adresu dostawy oraz adresu do wprowadzenia na fakturze,
3. Dokonuje wyboru sposobu dostawy.
4. Klient zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z Regulaminem i
Polityką Prywatności oraz akceptacji ich treści, przy czym Polityka Prywatności
jest określona w par. 10 Regulaminu. Akceptując Regulamin Klient jednocześnie
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i na
zasadach określonych w Regulaminie.
5. Klient potwierdza wprowadzenie powyższych danych poprzez wybranie przycisku
<PRZEJDŹ DO KASY> a następnie dokonuje wyboru sposobu płatności.
6. Klient ma możliwość dokonywania zmian danych w Zamówieniu, w szczególności
weryfikacji i modyfikacji Koszyka do momentu potwierdzenia przez niego
złożenia Zamówienia.
7. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybranie przycisku
.
8. Za dokonany zakup Usługodawca wysyła fakturę VAT w formie elektronicznej, na
adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta w procesie
Zamówienia lub w innym stosownym formularzu. Złożenie Zamówienia jest
równoznaczne z otrzymaniem zgody Klienta na wystawianie i przesyłanie przez
Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535
ze zm.). Wyrażając zgodę Klient uprawnia Usługodawcę do wystawiania i
wysyłania innych dokumentów podatkowych, w zależności od potrzeb, w
szczególności faktur korygujących, zaliczkowych, końcowych, uproszczonych i
załączników do faktur.
9. Usługodawca potwierdza otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej
podany w trakcie składania Zamówienia, co skutkuje zawarciem Umowy
Sprzedaży.
10. Usługodawca utrwala, zabezpiecza oraz udostępnia Klientowi treść Umowy
Sprzedaży zawartej pomiędzy stronami poprzez udostępnienie Regulaminu na
stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail wskazanej w
poprzednim punkcie.
11. Usługodawca rezerwuje sobie możliwość kontaktu z Klientem w związku ze
złożeniem lub realizacją Zamówienia. Jednocześnie Usługodawca udostępnia
Klientowi możliwość kontaktu w przypadku stwierdzenia błędów lub
nieścisłości w wiadomości e-mail, pod adresem poczty elektronicznej wskazanym
w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.
12. Usługodawca dostarczy Zamówienie na adres wskazany przez Klienta w
Zamówieniu.
13. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Produkty wskazane w
Zamówieniu w stanie od wad. Usługodawca rezerwuje sobie możliwość sprzedaży
Produktów z drobnymi wadami, przy czy informacja o wadzie i jej opis zawarte
są każdorazowo w opisie Produktu w Sklepie.
14. Zamówienia składane w sklepie nie podlegają łączeniu, w szczególności w celu
dostarczenia odrębnych Zamówień w ramach jednej dostawy.
15. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni
roboczych Zamówienie będzie anulowane przez Usługodawcę.

 
6. PŁATNOŚCI

1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności za
Produkty zamówione w Sklepie:
1. Przedpłata przelewem bankowym w pełnej wartości Zamówienia na rachunek
bankowy Usługodawcy podany w przesłanej do Klienta wiadomości e-mail
potwierdzającej przyjęcie Zamówienia,
2. Płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24, jest jednym z wielu
servisów internetowych poznanskiej Grupy DialCom24 w ramach której
PayProSA- Agent Rozliczeniowy-prowadzi system autoryzacji i rozliczen na
podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia
1.04.2011 r. oraz świadczy usługy płatnicze w charakterze krajowej
instytuji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. zo.o -
Agentem Płatniczym-pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https:
//erup.knf.gov.pl/View/). Diałalnośc PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej
podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 
3. Przelewy 24 kładzie ogromny nacisk na dostarczanie najwyźszej jakości aplikacji i
profesjonalnych usług, aby sprostać wymaganiom najbardziej wymagających
klientów. Firma należy do liderów na polskim rynku branżach, w których oferuje
swoje usługi. 
Dane Grupy: 
PayPro SA:
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 779-236-98-87, Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydz. Gospodarczy
Krajowego Rejestru  Sądowego Nr KRS0000347935 wysokość  Kapitału
zakładowego: 4500000 zł.
DialCom24 Sp. zo.o:
ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 781-173-38-52, Regon: 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego Nr
KRS0000306513,wysokość  Kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
Przelewy24 [ płatność elektroniczna ] - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania
wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system
płatności Przelewy24 do których zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank lub kartę płatniczą i dokonujesz opłaty.

7. DOSTAWY

1. Dostawa Zamówienia jest możliwa na terytorium państw wskazanych w
cenniku dostawy na stronach internetowych Sklepu.
2. Usługodawca rozpoczyna realizację dostawy, w tym początek biegu terminu
dostawy Zamówienia w momencie:
1. W przypadku płatności przelewem bankowym – po zaksięgowaniu przelewu na
rachunku bankowym Usługodawcy,
2. W przypadku płatności online – po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail
zawierającej informację o akceptacji płatności,
3. W przypadku łącznej wysyłki Produktów o różnych terminach dostawy w ramach
jednego Zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy są przedstawiane Klientowi w trakcie składania
Zamówienia, w szczególności uwzględniając moment wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży z Usługodawcą.
5. Klient może anulować lub zmodyfikować złożone Zamówienie do momentu jego
wysyłki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej
wskazany w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.

 
8. ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od terminu dostawy
Zamówienia (lub jej ostatniej partii w przypadku dostawy partiami) odstąpić od
Umowy Sprzedaży w zakresie ww. Zamówienia bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie.
2. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać Usługodawcy przed upływem ww.
terminu oryginał paragonu fiskalnego oraz oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży. Przykładowy wzór oświadczenia jest wskazany na stronach
sklepu, przy czym wykorzystanie ww. wzoru nie jest obowiązkowe i nie stanowi
warunku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
3. Powyższe oświadczenie można wysłać w następujące sposoby:
1. Pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w par. 12 pkt. 7
Regulaminu,
2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej
Usługodawcy wskazany w par. 12 pkt. 7 Regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
1. Uznaje się ją za niezawartą,
2. Usługodawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi kwotę uiszczoną za
zakupione Produkty, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego
niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.
3. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu,
przy czym Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
od Konsumenta do chwili otrzymania od niego Produktu lub dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Płatność zostanie zwrócona Konsumentowi poprzez zwrotny przelew bankowy na
rachunek, z którego uiszczona została zapłata za Produkt a w przypadku innego
sposobu zapłaty za Produkt w sposób ustalony przez Usługobiorcę z
Konsumentem.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży
zwrócić dostarczone Produkty w stanie niezmienionym na adres magazynu
Usługodawcy wskazany w par 12 pkt. 12 Regulaminu, ponosząc koszt odesłania
Produktów do Usługodawcy.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w
wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w
sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.
8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 
9. REKLAMACJE I WYMIANA TOWARU

1. Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia)
Produktów w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Wada fizyczna polega
na niezgodności dostarczonych Produktów z Umową Sprzedaży. Usługodawca nie
odpowiada wobec Klienta za wady Produktu, o których Klient wiedział w
momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wykrycia
wady. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem jest uprawniony do złożenia
reklamacji w terminie dwóch lat od wydania Produktu.
4. Klient może złożyć reklamację w następujący sposób:
1. Pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w par 12 pkt. 7
Regulaminu,
2. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w
par 12 pkt. 7 Regulaminu.
5. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji przez
Usługodawcę, zaleca się podanie przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym: 
1. Informacji dotyczących okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia wady, 
2. Zdjęcia wady produktu,
3. Określenia preferowanego sposób rozwiązania reklamacji: Usunięcia wady
Produktu lub Obniżenia ceny Produktu lub Odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
4. Adresu Klienta skąd wadliwy Produkt ma być odebrany przez Usługodawcę.
6. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca podejmie działania z
intencją zastosowania preferowanego przez Klienta sposobu rozwiązania
reklamacji. W przypadku braku takiej możliwości Usługodawca zwróci Klientowi
należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku gdy wadliwy Produkt zmieni państwo położenia i zmiana ta
spowoduje zwiększenie kosztów dostarczenia Produktu do Usługodawcy,
Usługodawca pokryje koszty jego dostarczenia do wysokości zgodnej ze
stawkami dostarczenia Produktu obowiązującymi na terenie państwa pierwotnej
dostawy Produktu.
9. W przypadku uznania reklamy za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle
Produkt Klientowi na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
10. Usługodawca informuje, że Konsument jest uprawniony do skorzystania z
pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących
zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów
o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii
Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE, w tym Usługodawcą.
Swoją skargę Konsument może złożyć np. za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem p.

10. PRZEDSIĘBIORCY

1. Usługodawca ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z
Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia, poprzez
przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Skorzystanie z prawa do
odstąpienia przez Usługodawcę nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych
roszczeń w stosunku do Usługodawcy i może nastąpić bez podania przyczyny.
2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi zawartej z
Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny
poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za
Produkt zostaje wyłączona, zgodnie z zapisami art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
4. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorcy jest ograniczona do
wysokości łącznej zapłaty za Produkty oraz dostawę przez Przedsiębiorcę, jednak
nie więcej niż do kwoty 1000 (jeden tysiąc) złotych polskich. Powyższe
ograniczenia są niezależne od podstawy prawnej i dotyczą zarówno
pojedynczego roszczenia jak i sumarycznej kwoty wszystkich roszczeń.
5. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorcy jest ograniczona do
typowych szkód przewidywalnych w momencie podpisania Umowy Sprzedaży
oraz innych umów i nie obejmuje odpowiedzialności z utraconych korzyści w
stosunku do Przedsiębiorcy.
6. Usługodawca ma prawo wskazać Przedsiębiorcy szczególny sposób płatności
wymagany do zapłaty za Umowę Sprzedaży oraz inne umowy zawarte z
Przedsiębiorcą, niezależnie od innych dostępnych sposobów płatności. W
szczególności Usługodawca ma prawo wymagać od Przedsiębiorcy przedpłaty
całości lub części stosownej kwoty wynikającej z podpisanej umowy.
7. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem, jak również ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Przedsiębiorcę w
momencie wydania przez Usługodawcę Produktu przewoźnikowi. W związku z
tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia przewoźnika oraz
za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu przez przewoźnika. Przedsiębiorca jest obowiązany zbadać przesyłkę w
czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w
przypadku ubytku lub uszkodzenia Produktu w czasie przewozu. 
8. Ewentualne spory powstałe między Przedsiębiorcą a Usługodawcą rozstrzygane
będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

  
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: 
1. Kodeksu Cywilnego,
2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),
3. Dla Umów Sprzedaży zawartych z Konsumentami - przepisy ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
4. Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu stron
internetowych Sklepu, w szczególności z powodów technicznych.
3. Wszystkie nazwy Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu
są wykorzystywane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i
zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej,
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
W przypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem nowych
opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od
umowy.
5. W przypadku zawarcia przez Usługobiorcę i Usługodawcę na podstawie
niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi
Konto) nowy regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia powiadomienia, do czego ma prawo zgodnie z
Kodeksem Cywilnym.
6. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Konsumentem, zmiany Regulaminów
nie będą miały wpływu na warunki Zamówień złożonych i Umów Sprzedaży
realizowanych lub wykonanych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
7. Usługodawca udostępnia następujące adresy do prowadzenia wszelkiej
korespondencji związanej z działalnością Sklepu:

 
Adres do doręczeń:
Kochanowskiego 11/11
40-035 katowice 
Adres poczty elektronicznej:
info@milenamilenka.com

Menu

Share

QR code

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in